قدردانی از پرستار نمونه آذربایجان شرقی همزمان با هفته پرستار

همزمان با هفته پرستار و به همت انجمن روابط عمومی آذربایجان شرقی از یکی از پرستاران استان قدردانی شد.