بررسی راهکارهای ارتباطی حضور در بحران ها و نقش روابط عمومی در مدیریت بحران

هادی زارعی عضو شورای سیاست گذاری ماهنامه راهبرد در این نشست تخصصی، گفت: آنچه که به عنوان بحران یاد می شود، در اصل پدیده های طبیعی و غیرطبیعی هستند و نه بحران، بلکه بحران به شرایط منتج از این پدیده ها اطلاق می شود.