علیرضا رضازاده، مشاور وزیر و رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت جهادکشاورزی در دیدار هم اندیشی با اعضای انجمن روابط عمومی آذربایجان شرقی و شورای هماهنگی روابط عمومی های استان، با تاکید بر نقش تسهیل گری روابط عمومی در سازمان ها گفت: روابط عمومی زبان مشترک بین تمامی سازمان هاست.

وی در ادامه به نقش کلیدی روابط عمومی در امنیت غذایی تاکید کرد و گفت: همانطور که امنیت ملی کشور بدون ابزار روابط عمومی و رسانه امکان پذیر نیست، تامین امنیت غذایی نیز بدون روابط عمومی و رسانه به ثمر نخواهد نشست.

مشاور وزیر و رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت جهادکشاورزی به بیان نقش های ارتباطی روابط عمومی ها پرداخت و تشریح کرد: با تسهیل گری درون و برون سازمانی توسط روابط عمومی ها بترتیب شاهد افزایش مقبولیت و شناخته شدن بهتر سازمان متبوع خواهیم شد.

رضازاده بر ارتباط سازنده و مداوم روابط عمومی و رسانه تاکید کرد و افزود: با استفاده صحیح از ظرفیت های رسانه ها می توان نسبت به حل دغدغه های سازمانی اقدام کرد.