حمید شکری خانقاه با بیان اینکه کارکردهای روابط عمومی ها در عصر جدید دستخوش تغییرات گسترده ای شده است، گفت: تعریف روابط عمومی در عصر حاضر مدیریت پیشرفته و هوشمندانه ترغیب، اقناع و افزایش سرمایه اجتماعی جامعه و افکار عمومی است.

این چهره شاخص علمی با بیان اینکه پرداخت به مسائل کلیشه ای و تکراری روابط عمومی ها را مستهلک و غیر تخصصی جلوه می نماید، تصریح کرد: روابط عمومی ها می بایست در افزایش سواد ارتباطی مدیران سازمان ها بکوشند.

شکری خانقاه تولید محتوای هدفمند در راستای حل مسایل و دغدغه های مردم و سازمان را از رسالت های فعالان عرضه روابط عمومی دانست و ایشان خواست تا با بررسی جامع مسائل پیرامونی سازمان نسبت به تدوین استراتژی های سرمایه ساز ارتباطی اقدام کنند.

این نظریه پرداز روابط عمومی هوشمند با تاکید بر لزوم تغییر نگاه سازمانی به روابط عمومی ها بعنوان یک بخش هزینه ای، اضافه کرد: با اقدامات فرهنگ سازانه توسط روابط عمومی ها این واحد بعنوان یک واحد تملک دارایی در حوزه ارتباطی برجسته خواهد شد.

نویسنده کتاب برنامه ریزی راهبردی ارتباطی در روابط عمومی حل دغدغه های ذینفعان و جوامع هدف را از دیگر کارکرد های روابط عمومی سازمان ها برشمرد و گفت: روابط عمومی فعال با ایفای نقش ارتباطی بهینه و ترسیم نقشه ذینفعان باید به تسهیل فضای کاری و کاهش اصطکاک بین مخاطبان سازمانی کمک کند.

شایان ذکر است جلسه هم اندیشی انجمن روابط عمومی آذربایجان شرقی و شورای هماهنگی استان با دکتر حمید شکری خانقاه، در حاشیه سومین گردهمایی سراسری مدیران روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی در تبریز برگزار ‌شد.