انجمن روابط عمومی آذربایجان شرقی (نمایندگی انجمن روابط عمومی ایران در استان آذربایجان شرقی)، طی حکمی از سوی دکتر رفیعی ریاست انجمن روابط عمومی ایران، با حضور آقایان ابراهیم مولائی (رئیس و عضو شورای سیاست گذاری)، رامین نظامی خواه (عضو شورای سیاست گذاری)، وحید کاظم زاده (عضو شورای سیاست گذاری)، محمدرضا عزیزپور (عضو شورای سیاست گذاری)، یعقوب میرزایی (عضو شورای سیاست گذاری)، مجتبی کرمانی زاده (عضو شورای سیاست گذاری) و خانم فائزه زنجانی (عضو شورای سیاست گذاری) تشکیل شد.