تحقیقات و پژوهش، پایه و اساس روابط عمومی

روابط عمومی به عنوان مهمترین ارکان هر سازمان و یک کارکرد استراتژیک، بر تحقیقات برای شناسایی مسائل، حل مشکل، پیشگیری و مدیریت بحران ها، توسعه و حفظ روابط با مردم و به کارگیری استراتژی ها و کمپین های مفید برای حمایت از اهداف و مقاصد سازمانی متکی است.