تجلیل انجمن روابط عمومی آذربایجان شرقی از رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان

رئیس و اعضای شورای سیاستگذاری انجمن روابط عمومی آذربایجان شرقی با رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان دیدار کردند.