اساسنامه انجمن

فصل اول – کلیات

ماده (۱) هدف : با توجه به اهمیت نقش ارتباطات اجتماعی در جهان امروز ، انجمن روابط عمومی ایران با هدف شناساندن نقش روابط عمومی به مردم و تلاش در جهت توسعه روش های علمی و اجرایی در چهارچوب اهداف نظام و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تشکیل می گردد .

ماده (۲) انجمن روابط ایران که از این بس دراین اساسنامه انجمن نـــامیده می شود یــک انجمن اجتماعی ـ فرهنگی ـ تحقیقاتی ـ تخصصی است .

ماده (۳) انجمن مؤسسه ایست غیر انتقاعی و منابع آن از طریق حق عضویت ، هدایا و کمکها تامین گردیده و ازتاریخ ثبت دارای شخصیت حقوقی خواهد بود و رئیس هیات مدیره آن نماینده قانونی انجمن می باشد .

ماده (۴) مرکز انجمن در تهران خیابان ولیعصر ـ بالاتر از چهارراه شهید چمران ، خیابان شهید فیاضی (فرشته) ، پلاک ۱۴۷ می باشد که با پیشنهاد هیئت مدیره انجمن و تصویب کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب می تواند درسایر شهرها شعبه یا دفتر تاسیس نماید .

ماده (۵) انجمن از تاریخ تصویب این اساسنامه برای مدت نا محدود تشکیل می شود .

فصل دوم ـ ارکان انجمن

ماده (۶) ارکان انجمن عبارتند از : مجمع عمومی ، هیات مدیره ، بازرس ، کمیته ها و دبیرخانه

ماده (۷) مجمع عمومی با شرکت اعضای پیوسته انجمن تشکیل می گردد .

ماده (۸) مجمع عمومی بردو نوع است : عادی (سالانه ) و فوق العاده

الف ) مجمع عمومی عادی هرسال یکبار درسه ماهه اول هرسال تشکیل می شود .

ب) مجمع عمومی فوق العاده در مواقع ضروری با تصویب و دعوت هیات مدیره و یا با تقاضای کتبی یک سوم اعضای پیوسته و به دعوت هیات مدیره تشکیل می کردد.

ماده (۹) جلسات مجمع عمومی و فوق العاده ( باستثنای مورد مذکور درماده (۳۰) با حضور حداقل نصف به اضافه یک عضو پیوسته تشکیل می گردد . برای اتخاذ تصمیم ( به استثنای مورد مذکور ماده (۳۳) رای موافق اکثریت نسبی عده حاضر ضرورت دارد .

تبصره (۱) درصورتی که در جلسات مجمع عمومی اکثریت حاصل نشود هیات مدیره برای بار دوم اقدام به دعوت خواهد کرد و جلسه مجمع با تعداد اعضای حاضر رسیمت خواهد یافت . تاریــخ دعوت مجدد نباید زودتر از ۱۰ روز و بیش از۳۰ روز ازتاریخ اولین دعوت باشد .

تبصره (۲) جلسه مجمع عمومی ابتدا به ریاست مسن ترین عضو حاضر درمجمع تشکیل شده و بلافاصله اقدام به انتخاب یک نفر رئیس و یک نفردبیر برای اداره جلسه خواهد کرد .

ماده (۱۰) وظایف مجمع عمومی عادی بقرار زیر است :

الف ) استماع گزارش سالانه فعالیتهای انجام یافته و بررسی اقدامات هیات مدیره

ب) تصویب تر از نامه و بودجه انجمن

ج) تعیین خط مشی کلی انجمن

د) انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرس

ه) رسیدگی به پیشنهادهای اعضا

و) انجام سایر اموری که طبق مقررات اساسنامه و آئیـن نامه های اجرایی به عهده مجمع عمومی گذاشته شده است .

ماده (۱۱) وظایف مجمع عمومی فوق العاده بقرار زیر است :

الف ) تغییر مواد اساسنامه

ب) کلیه اموری که درصلاحیت مجمع عمومی عادی است .

ماده (۱۲) هیئت مدیره مرکب از۷ نفر است که هر ۳ سال یکبار در جلسه مجمع عمومی با رای مخفی از میان اعضای پیوسته انتخاب خواهد شد .

تبصره (۱) درجلسات مجـمع عمومی علاوه بر۷ نفر اعضای هیات مدیره بـرای انتخاب ۳ نفر اعضای علی البدل نیز بطور جداگانه اخذ رای خواهد شد ، ودر غیاب اعضای اصلی جانشین بـه ترتیب تقدم آرا می توانند درجلسات هیات مدیره شرکت کنند . ( در صورت تساوی آرا به حکم قرعه عمل خواهد شد .)

تبصره (۲) حضور اعضای علی البدل در جلسات هیات مدیره به عنـوان ناظر یا مشاور بدون حق رای بلامانع است .

ماده (۱۳) هیات مدیره در نخستین جلسه ازمیان اعضای خود یکنفر رئیس یکنفرنائب رئیس، یکنفر خزانه دار ، یک نفر دبیر ویک نفرمسئول کمیته ها با اکثریت آرا انتخاب خواهد کرد .

تبصره (۱) رئیس هیات مدیره ضمنا عنوان رئیس انجمن راخواهد داشت .

تبصره (۲) هیچیک از اعضا نمی تواند بیش از دودوره متوالی به ریاست هیات مدیره برگزیده شود .

ماده (۱۴) رئیس هیات مدیره بالاترین مقام اجرایی انجمن و مسئول اجرای تصمیمات مجامع عمومی وهیات مدیره می باشد .

ماده (۱۵) جلسات هیات مدیره با حضور حداقل ۵ نفر رسمیت یافته وتصمیمات با اکثریت چهارنفر معتبر خواهد بود . تبصره : هیات مدیره مکلف است حداقل هر ماه یکبارتشکیل جلسه دهد .

ماده (۱۶) چنانچه هریک از اعضای هیات مدیره که سه جلسه متوالی ویا پنج جلسه متناوب بدون عذرموجه در جلسات هیات مدیره شرکت نکند مستعفی شناخته می شود .

ماده (۱۷) هیات مدیره موظف است برای تشکیل مجامع عمومی (عادی وفوق العاده ) از طریق ارسال دعوت نامه با وسایل مقتضی ودرصورت لزوم با درج آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار موضوع تشکیل مجمع و دستور جلسه را به اطلاع اعضای انجمن برساند بطوری که درهرحال ازتاریخ ارسال دعوتنامه تا تشکیل مجمع حداقل ۲۱ روز فاصله باشد .

ماده (۱۸) هرگاه طبق تبصره ۱ ماده ۹ تشکیل مجمع عمومی فوق العاده لازم باشد هیات مدیره مکلف است ظرف یک هفته طبق ماده ۱۷ اقدام به دعوت اعضا بنماید .

ماده (۱۹) اسناد و اوراق بهادار و افتتاح حساب جاری ومعاملات بانکی و هرگونه اسناد و نوشته هایی که متضمن هر نوع تعهد مالی باشد با امضای خزانه دار ورئیس انجمن معتبرخواهد بود .

ماده (۲۰) کلیه در آمـدها و هزینه های انجمن در دفاترقانونی ثبت و شرح و بیـلان آن درپایان سال مالی به کمـیسیون ماده ۱۰ قانون احـزاب ارسال خواهد شد .

ماده (۲۱) وظایـف هیات مدیره به قـرار زیر است :

الف ) اجرای مفاد اساسنامه و مصـوبات مجـمع عمومی

ب) اتـخاذ تصمیم در مورد امـورمالی انجمن

ج) تعیین شرایط استـخدامی کارکنان انجمن و تعـیین میزان حقوق و مزایا و حق الزحمه آنان .

د) اخذ اعتبار ، قبول هدایا ، دریـافت حق عضویت و تامین منـابع مالی انجمن

ه) اخذ تصمیم درمورد افتتاح حساب در بانکها

و) تاسیس باشگاه و مراکز اجـتماع اعضای انجمن و تشکیل جلسات سخنرانی ، کنفرانسها و سمینارهای مربوط

ز) دعوت مجمع عـمومی طبق مقررات این اساسنامه

ح) تهیه گزارش سالانه و تراز نامه جهت تـقدیم آنها به مجمع عمومی

ط) اقامه دعوی از طرف انجمن و جوابگویی به دعاوی اشـخاص حقیقی و حقوقی علیه انجمن در کلیه مراجع

ی) تهیه و تدوین آیین نامه های اجرایی اساسنامه انجـمن و سایرمقرراتی که جهت نیل به هدف های انجمن لازم است . ک) نظارت بر فعالیتهای کمیته ها ل) انتـخاب و معرفی نمایندگان انجمن به مجامع بین المللی

ماده (۲۲) مجـمع عمومی یک نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی البدل ، به منظور بررسی و نظارت بر امور انجمن و ارائه گزارش به مجمع به مدت یکسال انتخاب می نماید .

ماده (۲۳) کمیته‌ها : انجمن دارای کمیته هایی بشرح زیر خواهد بود که مسـئولان هریک ، در اولین فرصت ازمیان اعضای پیوسته انجمن به وسیله هیات مـدیره انتخاب خواهد شد:

۱) کمیته روابط عمومی

۲) کمیته روزنامه نگاری

۳) کمیته عکاسی و فیلمبرداری خبری

۴) کمیته تبلیغات و انتشارات

۵) کمیته رادیو و تلویزیون

۶) کمیته عضویت و ارزشیابی

۷) کمیته آموزش و تحقیق

۸) کمیته تعاون و رفاه

تبصره – هیات مدیره می توانند در صورت لـزوم کمیته های جدیدی نیز تشکیل داده و یا تغـییراتی در کمـیته ها بوجود آورد .

ماده (۲۴) هیات مـدیره آئین نامه مربوط به تشکیلات و نحوه فعـالیتهای هر یک از کمیته ها را تصویب خواهد کرد . ماده (۲۵) دبیرخانه : انجمن دارای دبیرخانه ای است که زیر نظر و با مسئولیت دبیر انجمن اداره می شود .

ماده (۲۶) وظایف دبیر انجمن به قرار زیر است :

الف ) اداره دبیر خانه انجمن .

ب) جمع آوری و تمرکز صورت جلسات و آرای هریک از ارکان انجمن .

ج) ثبت نام اعـضای انجمن با توجه به شرایط و مقررات مندرج در اساسنامه و آئین نامه های مـربوط .

د) انجـام امور مکاتباتی ارجاعی ارکان مختلف انجمن .

ه) انجام امور محوله از طرف هـیات مدیره .

فصل سوم – وظـایف و فعالیت ها

ماده (۲۷) به منـظور نیل به هدف های آمـده در ماده (۱) این اساسنامه ، انجمـن اقدامات و فعالیت های زیر را به عمل خواهد آورد .

الف ) ایـجاد و تحکیم روابط اجتماعی ـ تحقیقاتی و آموزشی و تبادل نظر بین متخصصان و سازمان هایـی که فعالیت های آنها به نحوی از انحا با هدف های انجمن ارتباط دارد .

ب ) کوشش در افزودن دانش و اطلاعات متخصصان و صاحبنظران کشور و آشنــاساختن آنها با تازه ترین پیشـرفت های مربوط به رشته های عـلوم ارتباطـات اجتماعی و هنری از قبیل روابط عمومی ، روزنامه نگاری ، ارتباطات انسانی ، رادیو ، تلویزیون ، گرافیک و طراحی .

ج) همکاری با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به ویژه دبیرخانه شورای هماهنگی تبلیغات دولت .

د) همکاری با وزارت فرهنگ وآموزش عالی و دانشـگاهها و مؤسـسات آموزش عالی در جهت اهداف انجمن .

ه) ایجاد روابط علمی فرهنگی با مجامـع بین المللی علوم ارتباطات اجتماعی مشابه در سایر کشورها .

و) همکاری با سازمان های دولتـی و خصوصی در جهت گسترش علوم ارتباطات اجتماعی و کمک بـه حل مسـایل مربوط به آنان .

ز) برگزاری سمینارها و کنفرانس های علمی ، آموزشی ، تحقیقاتی و تخصصی درداخل وخارج از کشور .

ح) تشکیل کلاسها و دوره های تخصصی درسطوح مختلف .

ط) جمع آوری اطلاعات و مدارک علمی و انتشار نشریات حاوی پیشرفت های علمی و فنی و تحقیقاتی در رشته های مربوط به علوم ارتباطات اجتماعی و همکاری با سازمانهای دولتی و خصوصی درمورد تالیف ، ترجمه و نشرمجلات و کتب مربوط به این رشته .

ی) اعزام هیات های کارشناسی به خارج از کشور درموارد ضروری .

فصل چهارم ـ عضویت

ماده (۲۸) عضویت در انجمن بردو نوع است :

الف ) عضویت پیوسته ، شامل اشخاصی است که معتقد به نظام جمهوری اسلامی ایران بوده و دارای لااقل یکی از شرایط ذیل باشند :

لیسانس رشته ها و گرایش های علوم ارتباطات اجتماعی
دانشجویان علوم ارتباطات اجتماعی که۷۰ واحد درسی گدرانده باشند .
سابقه دوسال تصدی پست مدیریت اداره ، دفتر ، واحد روابط عمومی
گذراندن دورهای آموزشی عـلوم ارتباطات اجتماعی معادل کاردانـی از مؤسسات معتبر رسمی .
ب ) عضویت افتحاری :

شامل اشخاصی است که به پیشبرد هدف های انجمن علاقمند بوده و کمکهای مؤثر و ارزنـده ای نموده باشند .

فصل پنجم ـ امور متفرقه

ماده (۲۹) انجمن با تصــویب مجمع عمومی و مقامات ذیصلاح می تواند به هرگروه داخلی ویا بین المللی که هدفشان مشابه هدف های انجمن است ملحق شود .

ماده (۳۰) انـحلال انجمن با رای موافق دوسوم کلیه اعـضای پیوسته صورت خواهـد گرفت . مجمع عمومی که رای به انحلال انجمن می دهد در همان جلسه مدیر یا مدیران تصفیه را معین خواهد کرد .

ماده (۳۱) درصورت انحلال اموال انجمن اعم از منقول و غیر منقول به وسیله مدیر یا مدیران تصفیه به یکی ازمؤسسات آموزشی یا تحقیقاتی کشور واگذار خواهد شد .

ماده (۳۲) هرگونه تغییری درمفاد اساسنامه با اکثریت دوسوم اعضای مجمع عمومی صورت خواهد گرفت .

ماده (۳۳) هرگونه تغییری درمتن اساسنامه یا کادر هیات مدیره پس از تصویب مجمع عمومی و تایید کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب معتبر خواهد بود .

ماده (۳۴) این اساسنامه در۳۴ ماده و ۸ تبصره به تصویب مجمع عمومی انجمن در تاریخ ۲۷/۲/۱۳۷۰ رسید .